Tietoa seurasta

Seuran sähköposti: info@este78.com

Puhelin: 040-3040508

TENNIS -78 ESPOO RY

Jäsenhakemus:

Halutessasi hakea seuran jäsenyyttä tutustu sääntöihin ja lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemus: TÄSTÄ

JÄSENMAKSUT 2015
Liittymismaksu on 20 € (alle 18-vuotiailta 10 €)
Jäsenmaksu 40 € (alle 18-vuotiailta 10 €)

TENNIS -78 ESPOO R.Y. SÄÄNNÖT

Muutokset hyväksytty ensimmäistä kertaa syyskokouksessa 19.10.92 ja toista kertaa kevätkokouksessa 23.3.93

1§.
Yhdistyksen nimi on Tennis -78 Espoo ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§.
Yhdistyksen tarkoituksena on tennisharrastuksen edistäminen ja kehittäminen Espoossa.

3§.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa, hallita ja vuokrata suorituspaikkoja järjestääkseen tenniksen koulutus- ja kilpailutilaisuuksia sekä tenniksen tukemiseksi tarkoitettuja virkistys- ja viihdetilaisuuksia.

Yhdistys saa omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

4§.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen tennistä harrastava tai muutoin tenniksestä kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on kirjallisen anomuksen perusteella hyväksynyt yhdistyksen jäseneksi.

5§.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan liityttyään liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun hallituksen määräämään päivämäärään mennessä. Maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

6§.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinnutta syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Niinä vuosina, joina myös puheenjohtaja on erovuorossa, erovuoroisia hallituksen jäseniä on yhteensä kolme.

Valittaessa hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen hallituksen jäsenten erovuorot ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja ei ole arvonnassa mukana, vaan hänet valitaan kolmivuotiskaudeksi.

Jos hallituksen jäsen tulee kesken toimikautensa estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen valitaan uusi jäsen estyneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

8§.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9§.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistää n kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenrekisterin mukaisesti ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen tennishallin ilmoitustaululla.

1§.
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään lokakuun loppuun mennessä:

1.valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat,

2.todetaan kokouksen laillisuus,

3.vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,

4.valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminnantarkastaja ja näiden varamiehet,

5.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä:

1.valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat,

2.todetaan kokouksen laillisuus,

3.esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

4.päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

5.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§.
Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, hänet voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä on kannattanut.

13§.
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten on saatava kummassakin kokouksessa 3/4 annetuista äänistä.

14§.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi tai luovutetaan Espoon kaupungille.

15§.
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Hallitus:

Max Kankainen (Puheenjohtaja)

Antti Kosonen

Martti Syrjälä

Andre Engström

Jyrki Muttilainen

Jouko Karjalainen

Jarkko Saukkola